Thẻ: chia tách cổ phiếu sẽ làm thay đổi giá trị thực của cổ phiếu