Phân tích Báo cáo tài chính doanh nghiệp (chuyên sâu)

Mô-đun 3: Phân tích Báo cáo tài chính trong Đầu tư chứng khoán

↓  ↓  ↓

Phần 2: Các Chỉ số tài chính

♦ Bài viết tổng quan: Các Chỉ số tài chính quan trọng trong Đầu tư chứng khoán

♦ Chỉ số tài chính #1: Gross Margin là gì?

♦ Chỉ số tài chính #2: ROS là gì?

♦ Chỉ số tài chính #3: ROE là gì?

♦ Chỉ số tài chính #4: ROA là gì?

♦ Chỉ số tài chính #5: D/A là gì?

♦ Chỉ số tài chính #6: EPS là gì?

♦ Chỉ số tài chính #7: P/E là gì?

Xem tiếp Mô-đun 4: Đầu tư Chứng khoán lướt sóng