Thẻ: trả cổ tức bằng cổ phiếu bao lâu về tài khoản