Thẻ: cổ tức được chi trả bằng tiền cho cổ đông được xem là