Thẻ: trả cổ tức cho cổ đông giữ cổ phiếu ưu đãi sẽ